佛缘网
佛缘网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷六 药王菩萨本事品 第二十三(注音)

导读:尔时宿王华菩萨白佛言:‘世尊,药王菩萨、云何游于娑婆世界,世尊,是药王菩萨、有若干百千万亿那由他难行苦行,善哉、世尊,愿少解说。’诸天、龙、神、夜叉、乾闼婆...

法华经卷六 药王菩萨本事品 第二十三(注音)

ěr shí xiǔ wáng huá pú sà bái fó yán:shì zūn!

尔时宿王华菩萨白佛言:世尊!

yào wáng pú sà yún hé you yú suō pó shì jiè?shì zūn!

药王菩萨云何游于娑婆世界?世尊!

shì yào wáng pú sà yǒu ruò gān bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō nán xíng kǔ xíng?

是药王菩萨有若干百千万亿那由他难行苦行?

shàn zāi,shì zūn!yuàn shǎo jiě shuō。zhū tiān、lóng、shén、yè chā、

善哉,世尊!愿少解说。诸天、龙、神、夜叉、

qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

rén fēi rén děng,yòu tā guó tǔ zhū lái pú sà,

人非人等,又他国土诸来菩萨,

jí cǐ shēng wén zhòng,wén jiē huān xǐ。

及此声闻众,闻皆欢喜。

ěr shí fó gào xiǔ wáng huá pú sà:nǎi wǎng guò qù wú liàng héng hé shā jié,

尔时佛告宿王华菩萨:乃往过去无量恒河沙劫,

yǒu fó hào rì yuè jìng míng dé rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、

有佛号日月净明德如来、应供、正遍知、

míng xíng zú、shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、

明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、

tiān rén shī、fó、shì zūn。qí fó yǒu bā shí yì dà pú sà mó hē sà,

天人师、佛、世尊。其佛有八十亿大菩萨摩诃萨,

qī shí èr héng hé shā dà shēng wén zhòng,fó shòu sì wàn èr qiān jié,

七十二恒河沙大声闻众,佛寿四万二千劫,

pú sà shòu mìng yì děng。bǐ guó wú yǒu nǚ rén、dì yù、è guǐ、chù shēng、

菩萨寿命亦等。彼国无有女人、地狱、饿鬼、畜生、

ā xiū luó děng,jí yǐ zhū nàn;dì píng rú zhǎng,liú lí suǒ chéng,

阿修罗等,及以诸难;地平如掌,琉璃所成,

bǎo shù zhuāng yán,bǎo zhàng fù shàng,chuí bǎo huá fān,

宝树庄严,宝帐覆上,垂宝华幡,

bǎo píng xiāng lú zhōu biàn guó jiè,qī bǎo wéi tái,yī shù yī tái,

宝瓶香炉周遍国界,七宝为台,一树一台,

qí shù qù tái jìn yī jiàn dào。cǐ zhū bǎo shù,jiē yǒu pú sà、

其树去台尽一箭道。此诸宝树,皆有菩萨、

shēng wén ér zuò qí xià。zhū bǎo tái shàng,

声闻而坐其下。诸宝台上,

gè yǒu bǎi yì zhū tiān zuò tiān jì yuè,gē tàn yú fó,yǐ wéi gòng yǎng。

各有百亿诸天作天伎乐,歌叹于佛,以为供养。

ěr shí bǐ fó wèi yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,jí zhòng pú sà、

尔时彼佛为一切众生喜见菩萨,及众菩萨、

zhū shēng wén zhòng,shuō fǎ huá jīng。

诸声闻众,说法华经。

shì yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,lè xí kǔ xíng,

是一切众生喜见菩萨,乐习苦行,

yú rì yuè jìng míng dé fó fǎ zhōng,jīng jìn jīng xíng,yì xīn qiú fó,

于日月净明德佛法中,精进经行,一心求佛,

mǎn wàn èr qiān suì yǐ,dé xiàn yí qiè sè shēn sān mèi。

满万二千岁已,得现一切色身三昧。

dé cǐ sān mèi yǐ,xīn dà huān xǐ,jí zuò niàn yán:

得此三昧已,心大欢喜,即作念言:

wǒ dé xiàn yí qiè sè shēn sān mèi,jiē shì dé wén fǎ huá jīng lì,

我得现一切色身三昧,皆是得闻法华经力,

wǒ jīn dāng gòng yǎng rì yuè jìng míng dé fó jí fǎ huá jīng。

我今当供养日月净明德佛及法华经。

jí shí rù shì sān mèi,yú xū kōng zhōng,yǔ màn tuó luó huá、

即时入是三昧,于虚空中,雨曼陀罗华、

mó hē màn tuó luó huá、xì mò jiān hēi zhān tán,mǎn xū kōng zhōng,

摩诃曼陀罗华、细末坚黑栴檀,满虚空中,

rú yún ér xià,yòu yǔ hǎi cǐ àn zhān tán zhī xiāng,cǐ xiāng liù zhū,

如云而下,又雨海此岸栴檀之香,此香六铢,

jià zhí suō pó shì jiè,yǐ gòng yǎng fó。zuò shì gòng yǎng yǐ,

价直娑婆世界,以供养佛。作是供养已,

cóng sān mèi qǐ,ér zì niàn yán:wǒ suī yǐ shén lì gòng yǎng yú fó,

从三昧起,而自念言:我虽以神力供养于佛,

bù rú yǐ shēn gòng yǎng。jí fú zhū xiāng,zhān tán、xūn lù、dōu lóu pó、

不如以身供养。即服诸香,栴檀、薰陆、兜楼婆、

bì lì jiā、chén shuǐ、jiāo xiāng,yòu yǐn zhān bǔ zhū huá xiāng yóu,

毕力迦、沉水、胶香,又饮瞻卜诸华香油,

mǎn qiān èr bǎi suì yǐ,xiāng yóu tú shēn,yú rì yuè jìng míng dé fó qián,

满千二百岁已,香油涂身,于日月净明德佛前,

yǐ tiān bǎo yī ér zì chán shēn,guàn zhū xiāng yóu,

以天宝衣而自缠身,灌诸香油,

yǐ shén tōng lì yuàn ér zì rán shēn,

以神通力愿而自然身,

guāng míng biàn zhào bā shí yì héng hé shā shì jiè。

光明遍照八十亿恒河沙世界。

qí zhōng zhū fó tóng shí zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!shàn nán zǐ!

其中诸佛同时赞言:善哉,善哉!善男子!

shì zhēn jīng jìn,shì míng zhēn fǎ gòng yǎng rú lái。ruò yǐ huá、

是真精进,是名真法供养如来。若以华、

xiāng、yīng luò、shāo xiāng、mò xiāng、tú xiāng、tiān zèng、

香、璎珞、烧香、末香、涂香、天缯、

fān gài jí hǎi cǐ àn zhān tán zhī xiāng,

幡盖及海此岸栴檀之香,

rú shì děng zhǒng zhǒng zhū wù gòng yǎng,suǒ bù néng jí;

如是等种种诸物供养,所不能及;

jiǎ shǐ guó chéng、qī zi bù shī,yì suǒ bù jí。shàn nán zǐ!

假使国城、妻子布施,亦所不及。善男子!

shì míng dì yī zhī shī,yú zhū shī zhōng zuì zūn zuì shàng,

是名第一之施,于诸施中最尊最上,

yǐ fǎ gòng yǎng zhū rú lái gù。zuò shì yǔ yǐ ér gè mò rán。

以法供养诸如来故。作是语已而各默然。

qí shēn huǒ rán qiān èr bǎi suì,guò shì yǐ hòu,qí shēn nǎi jìn。

其身火燃千二百岁,过是已后,其身乃尽。

yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà zuò rú shì fǎ gòng yǎng yǐ,

一切众生喜见菩萨作如是法供养已,

mìng zhōng zhī hòu,fù shēng rì yuè jìng míng dé fó guó zhōng,

命终之后,复生日月净明德佛国中,

yú jìng dé wáng jie jié jiā fū zuò,hū rán huà shēng。

于净德王家结跏趺坐,忽然化生。

jí wèi qí fù ér shuō jì yán:

即为其父而说偈言:

dà wáng jīn dāng zhī,wǒ jīng háng bǐ chù,

大王今当知,我经行彼处,

jí shí dé yí qiè,xiàn zhū shēn sān mèi,

即时得一切,现诸身三昧,

qín háng dà jīng jìn,shě suǒ ài zhī shēn,

勤行大精进,舍所爱之身,

gōng yǎng yú shì zūn、wéi qiú wú shàng huì。

供养于世尊、为求无上慧。

shuō shì jì yǐ,ér bái fù yán:rì yuè jìng míng dé fó,jīn gù xiàn zài。

说是偈已,而白父言:日月净明德佛,今故现在。

wǒ xiān gòng yǎng fó yǐ,dé jiě yí qiè zhòng shēng yǔ yán tuó luó ní,

我先供养佛已,得解一切众生语言陀罗尼,

fù wén shì fǎ huá jīng bā bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō zhēn jiā luó、

复闻是法华经八百千万亿那由他甄迦罗、

pín pó luó、ā chù pó děng jì。dà wáng!wǒ jīn dāng huán gòng yǎng cǐ fó。

频婆罗、阿閦婆等偈。大王!我今当还供养此佛。

bái yǐ,jí zuò qī bǎo zhī tái,shàng shēng xū kōng,gāo qī duō luó shù,

白已,即坐七宝之台,上升虚空,高七多罗树,

wǎng dào fó suǒ,tóu miàn lǐ zú,hé shí zhǐ zhǎo,yǐ jì zàn fó:

往到佛所,头面礼足,合十指爪,以偈赞佛:

róng yán shèn qí miào,guāng míng zhào shí fāng,

容颜甚奇妙,光明照十方,

wǒ shì céng gōng yǎng,jīn fù hái qīn jìn。

我适曾供养,今复还亲觐。

ěr shí,yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà shuō shì jì yǐ,ér bái fó yán:

尔时,一切众生喜见菩萨说是偈已,而白佛言:

shì zūn!shì zūn yóu gù zài shì。ěr shí rì yuè jìng míng dé fó,

世尊!世尊犹故在世。尔时日月净明德佛,

gào yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà:shàn nán zǐ!wǒ niè pán shí dào、

告一切众生喜见菩萨:善男子!我涅槃时到、

miè jìn shí zhì,rǔ kě ān shī chuáng zuò,wǒ yú jīn yè dāng bān niè pán。

灭尽时至,汝可安施床座,我于今夜当般涅槃。

yòu chì yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà:shàn nán zǐ!

又敕一切众生喜见菩萨:善男子!

wǒ yǐ fó fǎ zhǔ lèi yú rǔ jí zhū pú sà dà dì zǐ,

我以佛法嘱累于汝及诸菩萨大弟子,

bìng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,

并阿耨多罗三藐三菩提法,

yì yǐ sān qiān dà qiān qī bǎo shì jiè zhū bǎo shù、bǎo tái jí jǐ shì zhū tiān,

亦以三千大千七宝世界诸宝树、宝台及给侍诸天,

xī fù yú rǔ。wǒ miè dù hòu,suǒ yǒu shè lì yì fù zhǔ rǔ,

悉付于汝。我灭度后,所有舍利亦付嘱汝,

dāng lìng liú bù,guǎng shè gòng yǎng,yīng qǐ ruò gān qiān tǎ。

当令流布,广设供养,应起若干千塔。

rú shì rì yuè jìng míng dé fó chì yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà yǐ,

如是日月净明德佛敕一切众生喜见菩萨已,

yú yè hòu fēn rù yú niè pán。

于夜后分入于涅槃。

ěr shí,yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà jiàn fó miè dù,bēi gǎn、

尔时,一切众生喜见菩萨见佛灭度,悲感、

ào nǎo,liàn mù yú fó,jí yǐ hǎi cǐ àn zhān tán wéi jī,

懊恼,恋慕于佛,即以海此岸栴檀为积,

gòng yǎng fó shēn,ér yǐ shāo zhī。huǒ miè yǐ hòu,shōu qǔ shè lì,

供养佛身,而以烧之。火灭已后,收取舍利,

zuò bā wàn sì qiān bǎo píng,yǐ qǐ bā wàn sì qiān tǎ,gāo sān shì jiè,

作八万四千宝瓶,以起八万四千塔,高三世界,

biǎo chà zhuāng yán,chuí zhū fān gài,xuán zhòng bǎo líng。

表刹庄严,垂诸幡盖,悬众宝铃。

ěr shí yī qiē zhòng shēng xǐ jiàn pú sà fù zì niàn yán:

尔时一切众生喜见菩萨复自念言:

wǒ suī zuò shì gòng yǎng,xīn yóu wèi zú,

我虽作是供养,心犹未足,

wǒ jīn dāng gèng gòng yǎng shè lì。biàn yǔ zhū pú sà dà dì zǐ jí tiān、

我今当更供养舍利。便语诸菩萨大弟子及天、

lóng、yè chā děng yí qiè dà zhòng:rǔ děng dāng yì xīn niàn,

龙、夜叉等一切大众:汝等当一心念,

wǒ jīn gòng yǎng rì yuè jìng míng dé fó shè lì。zuò shì yǔ yǐ,

我今供养日月净明德佛舍利。作是语已,

jí yú bā wàn sì qiān tǎ qián,

即于八万四千塔前,

rán bǎi fú zhuāng yán bì qī wàn èr qiān suì ér yǐ gòng yǎng,

然百福庄严臂七万二千岁而以供养,

lìng wú shù qiú shēng wén zhòng、wú liàng ā sēng qí rén,

令无数求声闻众、无量阿僧祇人,

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

发阿耨多罗三藐三菩提心,

jiē shǐ dé zhù xiàn yí qiè sè shēn sān mèi。

皆使得住现一切色身三昧。

ěr shí,zhū pú sà、tiān、rén、ā xiū luó děng,jiàn qí wú bì,

尔时,诸菩萨、天、人、阿修罗等,见其无臂,

yōu nǎo bēi āi ér zuò shì yán:cǐ yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,

忧恼悲哀而作是言:此一切众生喜见菩萨,

shì wǒ děng shī,jiào huà wǒ zhě,ér jīn shāo bì,shēn bú jù zú。

是我等师,教化我者,而今烧臂,身不具足。

yú shí yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,yú dà zhòng zhōng lì cǐ shì yán:

于时一切众生喜见菩萨,于大众中立此誓言:

wǒ shè liǎng bì,bì dāng dé fó jīn sè zhī shēn,ruò shí bù xū,

我舍两臂,必当得佛金色之身,若实不虚,

lìng wǒ liǎng bì huán fù rú gù。zuò shì shì yǐ,zì rán huán fù,

令我两臂还复如故。作是誓已,自然还复,

yóu sī pú sà fú dé zhì huì chún hòu suǒ zhì。dāng ěr zhī shí,

由斯菩萨福德智慧淳厚所致。当尔之时,

sān qiān dà qiān shì jiè liù zhǒng zhèn dòng,tiān yǔ bǎo huá,

三千大千世界六种震动,天雨宝华,

yí qiè rén、tiān dé wèi céng yǒu。

一切人、天得未曾有。

fó gào xiǔ wáng huá pú sà:yú rǔ yì yún hé?yí qiè zhòng shēng xǐ jiàn pú sà,

佛告宿王华菩萨:于汝意云何?一切众生喜见菩萨,

qǐ yì rén hū?jīn yào wáng pú sà shì yě。qí suǒ shè shēn bù shī,

岂异人乎?今药王菩萨是也。其所舍身布施,

rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì nuō yóu tuō shù。xiǔ wáng huá!

如是无量百千万亿那由他数。宿王华!

ruò yǒu fā xīn yù dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě,

若有发心欲得阿耨多罗三藐三菩提者,

néng rán shǒu zhǐ,nǎi zhì zú yī zhǐ,gòng yǎng fó tǎ,shèng yǐ guó chéng、

能燃手指,乃至足一指,供养佛塔,胜以国城、

qī zi,jí sān qiān dà qiān guó tǔ shān lín hé chí、zhū zhēn bǎo wù、

妻子,及三千大千国土山林河池、诸珍宝物、

ér gòng yǎng zhě,ruò fù yǒu rén,yǐ qī bǎo mǎn sān qiān dà qiān shì jiè,

而供养者,若复有人,以七宝满三千大千世界,

gòng yǎng yú fó,jí dà pú sà、pì zhī fó、ā luó hàn,shì rén suǒ dé gōng dé,

供养于佛,及大菩萨、辟支佛、阿罗汉,是人所得功德,

bù rú shòu chí cǐ fǎ huá jīng,nǎi zhì yī sì jù jì,qí fú zuì duō。

不如受持此法华经,乃至一四句偈,其福最多。

xiǔ wáng huá!pì rú yí qiè chuān liú jiāng hé,zhū shuǐ zhī zhōng hǎi wéi dì yī;

宿王华!譬如一切川流江河,诸水之中海为第一;

cǐ fǎ huá jīng yì fù rú shì,yú zhū rú lái suǒ shuō jīng zhōng,

此法华经亦复如是,于诸如来所说经中,

zuì wéi shēn dà。yòu rú tǔ shān、hēi shān、xiǎo tiě wéi shān、

最为深大。又如土山、黑山、小铁围山、

dà tiě wéi shān jí shí bǎo shān,zhòng shān zhī zhōng,xū mí shān wéi dì yī;

大铁围山及十宝山,众山之中,须弥山为第一;

cǐ fǎ huá jīng yì fù rú shì,yú zhū jīng zhōng zuì wéi qí shàng。

此法华经亦复如是,于诸经中最为其上。

yòu rú zhòng xīng zhī zhōng,yuè tiān zǐ zuì wéi dì yī;

又如众星之中,月天子最为第一;

cǐ fǎ huá jīng yì fù rú shì,

此法华经亦复如是,

yú qiān wàn yì zhǒng zhū jīng fǎ zhōng zuì wéi zhào míng。

于千万亿种诸经法中最为照明。

yòu rú rì tiān zǐ néng chú zhū àn;cǐ jīng yì fù rú shì,

又如日天子能除诸闇;此经亦复如是,

néng pò yí qiè bú shàn zhī àn。yòu rú zhū xiǎo wáng zhōng,

能破一切不善之闇。又如诸小王中,

zhuàn lún shèng wáng zuì wéi dì yī;cǐ jīng yì fù rú shì,

转轮圣王最为第一;此经亦复如是,

yú zhòng jīng zhōng zuì wéi qí zūn。yòu rú dì shì、

于众经中最为其尊。又如帝释、

yú sān shí sān tiān zhōng wáng,cǐ jīng yì fù rú shì,zhū jīng zhōng wáng。

于三十三天中王,此经亦复如是,诸经中王。

yòu rú dà fàn tiān wáng,yí qiè zhòng shēng zhī fù;cǐ jīng yì fù rú shì,

又如大梵天王,一切众生之父;此经亦复如是,

yí qiè xián shèng,xué、wú xué,jí fā pú sà xīn zhě zhī fù。

一切贤圣,学、无学,及发菩萨心者之父。

yòu rú yí qiè fán fū rén zhōng,xū tuó huán、sī tuó hán、ā nà hán、

又如一切凡夫人中,须陀洹、斯陀含、阿那含、

ā luó hàn、pì zhī fó wéi dì yī;cǐ jīng yì fù rú shì,

阿罗汉、辟支佛为第一;此经亦复如是,

yí qiè rú lái suǒ shuō、ruò pú sà suǒ shuō、ruò shēng wén suǒ shuō,

一切如来所说、若菩萨所说、若声闻所说,

zhū jīng fǎ zhōng,zuì wéi dì yī。yǒu néng shòu chí shì jīng diǎn zhě,

诸经法中,最为第一。有能受持是经典者,

yì fù rú shì,yú yí qiè zhòng shēng zhōng、yì wéi dì yī。

亦复如是,于一切众生中、亦为第一。

yí qiè shēng wén、pì zhī fó zhōng,pú sà wéi dì yī;cǐ jīng yì fù rú shì,

一切声闻、辟支佛中,菩萨为第一;此经亦复如是,

yú yí qiè zhū jīng fǎ zhōng、zuì wéi dì yī。rú fó wéi zhū fǎ wáng;

于一切诸经法中、最为第一。如佛为诸法王;

cǐ jīng yì fù rú shì,zhū jīng zhōng wáng。

此经亦复如是,诸经中王。

xiǔ wáng huá!cǐ jīng néng jiù yí qiè zhòng shēng zhě,

宿王华!此经能救一切众生者,

cǐ jīng néng lìng yí qiè zhòng shēng lí zhū kǔ nǎo,

此经能令一切众生离诸苦恼,

cǐ jīng néng dà ráo yì yí qiè zhòng shēng,chōng mǎn qí yuàn。

此经能大饶益一切众生,充满其愿。

rú qīng liáng chí!néng mǎn yí qiè zhū kě fá zhě,rú hán zhě dé huǒ,

如清凉池!能满一切诸渴乏者,如寒者得火,

rú luǒ zhě dé yī,rú shāng rén dé zhǔ,rú zǐ dé mǔ,rú dù dé chuán,

如裸者得衣,如商人得主,如子得母,如渡得船,

rú bìng dé yī,rú àn dé dēng,rú pín dé bǎo,rú mín dé wáng,

如病得医,如暗得灯,如贫得宝,如民得王,

rú jiǎ kè dé hǎi,rú jù chú àn;cǐ fǎ huá jīng yì fù rú shì,

如贾客得海,如炬除暗;此法华经亦复如是,

néng lìng zhòng shēng lí yí qiè kǔ、yí qiè bìng tòng,

能令众生离一切苦、一切病痛,

néng jiě yí qiè shēng sǐ zhī fù。ruò rén dé wén cǐ fǎ huá jīng,

能解一切生死之缚。若人得闻此法华经,

ruò zì shū、ruò shǐ rén shū,suǒ dé gōng dé,

若自书、若使人书,所得功德,

yǐ fó zhì huì chóu liàng duō shǎo,bù dé qí biān。ruò shū shì jīng juàn,

以佛智慧筹量多少,不得其边。若书是经卷,

huá、xiāng、yīng luò、shāo xiāng、mò xiāng、tú xiāng,fān gài、yī fú,

华、香、璎珞、烧香、末香、涂香,幡盖、衣服,

zhǒng zhǒng zhī dēng,sū dēng、yóu dēng、zhū xiāng yóu dēng、

种种之灯,酥灯、油灯、诸香油灯、

zhān bǔ yóu dēng、xū màn nà yóu dēng、bō luó luó yóu dēng、

瞻卜油灯、须曼那油灯、波罗罗油灯、

pó lì shī jiā yóu dēng、nà pó mó lì yóu dēng,gòng yǎng,

婆利师迦油灯、那婆摩利油灯,供养,

suǒ dé gōng dé,yì fù wú liàng。

所得功德,亦复无量。

xiǔ wáng huá!ruò yǒu rén wén shì yào wáng pú sà běn shì pǐn zhě,

宿王华!若有人闻是药王菩萨本事品者,

yì dé wú liàng wú biān gōng dé。

亦得无量无边功德。

ruò yǒu nǚ rén wén shì yào wáng pú sà běn shì pǐn,néng shòu chí zhě,

若有女人闻是药王菩萨本事品,能受持者,

jìn shì nǚ shēn,hòu bú fù shòu。ruò rú lái miè hòu hòu wǔ bǎi suì zhōng,

尽是女身,后不复受。若如来灭后后五百岁中,

ruò yǒu nǚ rén wén shì jīng diǎn,rú shuō xiū xíng。yú cǐ mìng zhōng,

若有女人闻是经典,如说修行。于此命终,

jí wǎng ān lè shì jiè,ā mí tuó fó、dà pú sà zhòng,wéi rào zhù chù,

即往安乐世界,阿弥陀佛、大菩萨众,围绕住处,

shēng lián huá zhōng,bǎo zuò zhī shàng,bú fù wéi tān yù suǒ nǎo,

生莲华中,宝座之上,不复为贪欲所恼,

yì fù bù wéi chēn huì yú chī suǒ nǎo,

亦复不为嗔恚愚痴所恼,

yì fù bù wéi jiāo màn jí dù zhū gòu suǒ nǎo,dé pú sà shén tōng、

亦复不为憍慢嫉妒诸垢所恼,得菩萨神通、

wú shēng fǎ rěn。dé shì rěn yǐ,yǎn gēn qīng jìng,

无生法忍。得是忍已,眼根清净,

yǐ shì qīng jìng yǎn gēn,

以是清净眼根,

jiàn qī bǎi wàn èr qiān yì nuō yóu tuō héng hé shā děng zhū fó rú lái。

见七百万二千亿那由他恒河沙等诸佛如来。

shì shí zhū fó yáo gòng zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!shàn nán zǐ!

是时诸佛遥共赞言:善哉,善哉!善男子!

rǔ néng yú shì jiā móu ní fó fǎ zhōng,shòu chí dú sòng sī wéi shì jīng,

汝能于释迦牟尼佛法中,受持读诵思惟是经,

wèi tā rén shuō,suǒ dé fú dé wú liàng wú biān,huǒ bù néng shāo,

为他人说,所得福德无量无边,火不能烧,

shuǐ bù néng piāo,rǔ zhī gōng dé,qiān fó gòng shuō bù néng lìng jìn。

水不能漂,汝之功德,千佛共说不能令尽。

rǔ jīn yǐ néng pò zhū mó zéi,huài shēng sǐ jūn,

汝今已能破诸魔贼,坏生死军,

zhū yú yuàn dí jiē xī cuī miè。shàn nán zǐ!bǎi qiān zhū fó,

诸余怨敌皆悉摧灭。善男子!百千诸佛,

yǐ shén tōng lì gòng shǒu hù rǔ,yú yí qiè shì jiān tiān、

以神通力共守护汝,于一切世间天、

rén zhī zhōng wú rú rǔ zhě,wéi chú rú lái,qí zhū shēng wén、pì zhī fó、

人之中无如汝者,唯除如来,其诸声闻、辟支佛、

nǎi zhì pú sà,zhì huì chán dìng wú yǒu yǔ rǔ děng zhě。xiǔ wáng huá!

乃至菩萨,智慧禅定无有与汝等者。宿王华!

cǐ pú sà chéng jiù rú shì gōng dé zhì huì zhī lì。

此菩萨成就如是功德智慧之力。

ruò yǒu rén wén shì yào wáng pú sà běn shì pǐn,néng suí xǐ zàn shàn zhě,

若有人闻是药王菩萨本事品,能随喜赞善者,

shì rén xiàn shì kǒu zhōng cháng chū qīng lián huá xiāng,

是人现世口中常出青莲华香,

shēn máo kǒng zhōng cháng chū niú tóu zhān tán zhī xiāng,

身毛孔中常出牛头栴檀之香,

suǒ dé gōng dé,rú shàng suǒ shuō。shì gù,xiǔ wáng huá!

所得功德,如上所说。是故,宿王华!

yǐ cǐ yào wáng pú sà běn shì pǐn zhǔ lèi yú rǔ。

以此药王菩萨本事品嘱累于汝。

wǒ miè dù hòu hòu wǔ bǎi suì zhōng,guǎng xuān liú bù yú yán fú tí,

我灭度后后五百岁中,广宣流布于阎浮提,

wú lìng duàn jué,è mó、mó mín、zhū tiān、lóng、yè chā、

无令断绝,恶魔、魔民、诸天、龙、夜叉、

jiū pán chá děng,dé qí biàn yě。

鸠槃茶等,得其便也。

xiǔ wáng huá!rǔ dāng yǐ shén tōng zhī lì shǒu hù shì jīng。

宿王华!汝当以神通之力守护是经。

suǒ yǐ zhě hé?cǐ jīng zé wéi yán fú tí rén,bìng zhī liáng yào。

所以者何?此经则为阎浮提人,病之良药。

ruò rén yǒu bìng,dé wén shì jīng,bìng jí xiao miè,bù lǎo bù sǐ。

若人有病,得闻是经,病即消灭,不老不死。

xiǔ wáng huá!rǔ ruò jiàn yǒu shòu chí shì jīng zhě,

宿王华!汝若见有受持是经者,

yīng yǐ qīng lián huá chéng mǎn mò xiāng,gòng sàn qí shàng。sàn yǐ,

应以青莲华盛满末香,供散其上。散已,

zuò shì niàn yán:cǐ rén bù jiǔ bì dāng qǔ cǎo zuò yú dào chǎng,

作是念言:此人不久必当取草坐于道场,

pò zhū mó jūn,dāng chuī fǎ luó、jī dà fǎ gǔ,

破诸魔军,当吹法螺、击大法鼓,

dù tuō yí qiè zhòng shēng lǎo bìng sǐ hǎi。shì gù qiú fó dào zhě、

度脱一切众生老病死海。是故求佛道者、

jiàn yǒu shòu chí shì jīng diǎn rén,yīng dāng rú shì shēng gōng jìng xīn。

见有受持是经典人,应当如是生恭敬心。

shuō shì yào wáng pú sà běn shì pǐn shí,

说是药王菩萨本事品时,

bā wàn sì qiān pú sà dé jiě yí qiè zhòng shēng yǔ yán tuó luó ní。

八万四千菩萨得解一切众生语言陀罗尼。

duō bǎo rú lái yú bǎo tǎ zhōng zàn xiǔ wáng huá pú sà yán:shàn zāi,

多宝如来于宝塔中赞宿王华菩萨言:善哉,

shàn zāi!xiǔ wáng huá!rǔ chéng jiù bù kě sī yì gōng dé,

善哉!宿王华!汝成就不可思议功德,

nǎi néng wèn shì jiā móu ní fó rú cǐ zhī shì,lì yì wú liàng yí qiè zhòng shēng。

乃能问释迦牟尼佛如此之事,利益无量一切众生。

  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01
  • 1970-01-01